OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup inseminačních dávek býků v internetovém obchodě natural.ibyznys.cz

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu natural.ibyznys.cz, Natural, spol s r. o., Praha 2, Rubešova 10/83, IČ: 41693639, DIČ: CZ41693639.
(Provozovatel je plátce DPH).

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu natural.ibyznys.cz.

Provozovnou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí středisko Natural, spol. s r.o. na adrese Chovatelů 413, 252 09 Hradištko pod Medníkem.
Ceny zboží, zobrazované na stránkách internetového obchodu natural.ibyznys.cz., jsou uvedeny „s DPH“.

Ceny dopravného jsou uvedeny s DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem a cenou.

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.


II. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy dochází v momentu, kdy kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o Ochraně osobních údajů a Cenami a podmínkami dopravy a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na natural.ibyznys.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.

Vámi objednané zboží pro Vás můžeme rezervovat pouze 14 dní. V případě, že se nám nepodaří Vás kontaktovat v této lhůtě, automaticky objednávku stornujeme. Po dohodě lze tuto lhůtu prodloužit, popřípadě objednávku obnovit.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být i sídlo společnosti.

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží sám nebo pověřenou osobou v souladu s pravidly se zacházením se zmrazeným spermatem. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladů na dopravu a balné včetně případných nákladů spojených s jejich vymáháním. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádání může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou (více viz článek III).

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku.

9. Kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech v následujících případech: vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě natural.ibyznys.cz. (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na objednavky@naturalgen.cz a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

11. Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na objednavky@naturalgen.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky na naši infolinku +420 257 740 348 v pracovních dnech od 7:30-16:00 hod. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí emailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží (předání zboží dopravci), poté již vznikají prodávajícímu náklady na dopravné (více viz článek III.9).


III. Dodací podmínky

1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí 2 až 10 pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena. Položky skladem odesíláme obvykle do 3 pracovních dnů.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / emailem).

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím služeb třetí osoby za podmínek, které jsou součástí objednávky kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná na území České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:

a) kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na natural.ibyznys.cz. na základě požadavku zákazníka
b) hodnota objednaného zboží překročí částku 20 000 Kč vč. DPH

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra.

8. K zakoupenému zboží v postranní kapse kontejneru je vždy přiložena faktura - daňový doklad a dodací list splňující podmínky daňového dokladu. Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci).

9. Při nevyzvednutí odeslané zásilky nebo při včasném nezrušení objednávky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného ve skutečně uhrazené výši. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů dle platného ceníku smluvní přepravy včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.).


IV. Způsob dopravy a úhrada zboží
Prodávající v den odeslání zásilky oznámí tuto skutečnost kupujícímu. Následující pracovní den po odeslání bude kontaktovat telefonicky řidič přepravní společnosti cca 1 hodinu před doručením zásilky kupujícího nebo jím pověřeného zástupce uvedeného v doručovací adrese (další adresa uvedená při registraci) k potvrzení případně upřesnění podmínek předání zboží (místo a čas). Po kontrole neporušenosti plomby a barvy indikátoru na přepravním kontejneru kupující dávky převezme jedním ze třech způsobů, podle volby režimu vrácení obalu.
a) V případě volby vrácení obalu obratem převezme do svého kontejneru s kapalným dusíkem, z kapsy přepravního kontejneru vyjme příkaz ke zpětné dopravě obalu a předá jej spolu s přepravním kontejnerem obratem řidiči přepravní společnosti ke zpětné dopravě
b) V případě volby vrácení obalu následující pracovní den po doručení zboží převeze v přepravním kontejneru na konečné místo určení (např. inseminačnímu technikovi) vyjme příkaz ke zpětné dopravě obalu a předá jej spolu s přepravním kontejnerem následující den řidiči přepravní společnosti, který si pro přepravní obal přijede
c) V případě volby jinak, po telefonické dohodě bude kontejner vrácen dohodnutým způsobem

Ceny za dopravné a platbu na dobírku
1. Osobní odběr + úhrada zboží v provozovně společnosti prodávajícího - doprava zdarma.
Kupující uhradí v provozovně společnosti pouze kupní cenu bez aditivních poplatků.

2. Dopravné prostřednictvím přepravní společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o (dále TNT)
a) při hodnotě objednávky do 3 000,- Kč s DPH: 300,- Kč
+ platba dobírkou: 90,- Kč
celkem = 390,- Kč

b) při hodnotě objednávky nad 3 000,- Kč s DPH: cena dopravného zdarma.
+ platba dobírkou: 90,- Kč
celkem = 90,- Kč

3. Ceny dopravného jsou uvedeny s DPH.
Způsob dodání může být po telefonické konzultaci prodávajícího a kupujícího změněn.


V. Reklamace

Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu natural.ibyznys.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


VI. Záruční doba zboží

Vzhledem ke specifické povaze zboží není délka záruční doby stanovena. Při dodržení podmínek k uchovávání zmrazeného spermatu není známo časové omezení jeho použitelnosti.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující – spotřebitel - nemá právo dle příslušného ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy.
Nemožnost odstoupení od smlouvy upravuje Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ustanovení § 1837, písmeno:

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu natural.ibyznys.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.1.2015

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu natural.ibyznys.cz Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Kupujícímu nebo pověřené osobě doporučujeme zkontrolovat ve vlastním zájmu bezprostředně při jeho převzetí neporušenost plomby na víku přepravního kontejneru a současně zkontrolovat, zda indikátor převržení kontejneru má stříbrnou barvu. V případě chybného zacházení s kontejnerem během přepravy se barva indikátoru změní na červenou. V takovém případě kupující zásilku od dopravce nepřevezme, vyhotoví s dopravcem reklamační zápis a kopii zápisu doručí prodávajícímu, nejlépe elektronicky na emailovou adresu objednavky@naturalgen.cz a zásilka bude vrácena odesílateli. O této skutečnosti bude prodávající kupujícím bezodkladně informován telefonicky na infolinku +420 257 740 348, po pracovní době na telefon +420 602 653 061. Toto zboží bude překontrolováno, přebaleno nebo případně vyměněno a odesláno na náklady prodávajícího znovu kupujícímu. Reklamační řízení pak bude probíhat mezi prodávajícím a dopravcem.

2. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

3. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci, nebo formou slevy.


II. Postup reklamace

Uvědomujeme si Vaše potenciální komplikace při absenci reklamovaného produktu, a proto neustále dbáme na maximální rychlost a preciznost při řešení reklamací.

Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail objednavky@naturalgen.cz, případně i telefonicky na číslo +420 257 740 348. Z technických důvodů nemusí být emailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem. Kupující je povinen z důvodu administrativního zjednodušení reklamace uvádět číslo své objednávky.

2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup. K vrácení dávek z důvodu chybné manipulace při přepravě nebo poškozené plomby bude použit - stejně tak jako při vrácení prázdného kontejneru - příkaz k přepravě, který bude umístěn v postranní kapse obalu kontejneru.

3. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího.

4. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

5. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na vrácení kupní ceny.